• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
  • Kontrast:
  • wĹ‚acz kontrast
  • wyĹ‚acz kontrast
  • Mapa strony:
  • mapa strony

Załącznik do zarządzenia nr 2/2023/2024
STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
W PRZEDSZKOLU W ŻEGIESTOWIE
1
WSTĘP
Podstawową zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników Przedszkola i osoby
współpracujące z zespołem (wolontariusze, stażyści, praktykanci, przedstawiciele instytucji i firm) jest
działanie dla dobra dziecka i w jego najlepszym interesie. Niedopuszczalne jest stosowanie wobec
dzieci przemocy w jakiejkolwiek formie. Standardy ochrony małoletnich obowiązują wszystkich
pracowników Przedszkola i osoby współpracujące z Przedszkolem i zawierają wytyczne dotyczące
postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa i dobra dzieci. Standardy ochrony małoletnich
obejmują:
1. Procedury kontroli pracowników przed dopuszczeniem do pracy z małoletnimi w zakresie
spełniania przez nich warunków niekaralności za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i
obyczajowości.
2. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem.
3. Zasady i procedury podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania
informacji o krzywdzeniu małoletniego.
4.
Procedurę składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę
małoletniego oraz zawiadomienia sądu opiekuńczego.
5. Zasady udostępniania personelowi, małoletnim i ich opiekunom standardów do ich stosowania.
6. Wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między małoletnimi, a w szczególności zachowań
niedozwolonych.
7. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi w Internecie oraz utrwalonymi w innej
formie.
8. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia.
Rozdział I
OBJAŚNIENIE TERMINÓW
1. Pracownikiem Przedszkola jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub umowy
zlecenia.
2. Osoby współpracujące z zespołem to pracownicy firm i instytucji wspierających przedszkole
wolontariusze, stażyści, praktykanci odbywający w Przedszkolu praktykę zawodową.
3. Małoletnim jest każda osoba do ukończenia 18 roku życia.
4. Opiekunem małoletniego jest osoba uprawniona do jego reprezentacji, w szczególności jego rodzic
lub opiekun prawny. W myśl niniejszego dokumentu opiekunem jest również rodzic zastępczy.
5. Zgoda rodzica małoletniego oznacza zgodę co najmniej jednego z jego rodziców. W przypadku
braku porozumienia między rodzicami dziecka należy poinformować rodziców o konieczności
rozstrzygnięcia sprawy przez sąd rodzinno-opiekuńczy.
6. Przez krzywdzenie małoletniego należy rozumieć popełnienie czynu zabronionego lub czynu
karalnego na jego szkodę przez jakąkolwiek osobę, w tym pracownika Przedszkola, lub zagrożenie
dobra małoletniego, w tym jego zaniedbywanie.
Krzywdzeniem jest:
2

− Przemoc – zachodzi wówczas, gdy jakaś osoba odnosi się do drugiej w sposób niezgodny
z wymaganiami relacji, która je łączy.
− Przemoc fizyczna – jest to celowe uszkodzenie ciała, zadawanie bólu lub groźba uszkodzenia ciała.
Skutkiem przemocy fizycznej mogą być złamania, siniaki, rany cięte, poparzenia, obrażenia
wewnętrzne.
− Przemoc emocjonalna – to powtarzające się poniżanie, upokarzanie i ośmieszanie dziecka,
wciąganie dziecka w konflikt dorosłych, manipulowanie nim, brak odpowiedniego wsparcia, uwagi i
miłości, stawianie dziecku wymagań i oczekiwań, którym nie jest ono w stanie sprostać. Jej celem jest
naruszenie godności osobistej.
− Wykorzystywanie seksualne – to każde zachowanie, które prowadzi do seksualnego zaspokojenia
kosztem dziecka. Wykorzystywanie seksualne odnosi się do zachowań z kontaktem fizycznym (np.
dotykanie dziecka, współżycie z dzieckiem) oraz zachowania bez kontaktu fizycznego (np.
pokazywanie dziecku materiałów pornograficznych, podglądanie, ekshibicjonizm). Przemoc ta może
być jednorazowym incydentem lub powtarzać się przez dłuższy czas.
− Zaniedbywanie – to niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych i emocjonalnych dziecka
przez rodzica lub opiekuna prawnego, niezapewnianie mu odpowiedniego pożywienia, ubrań,
schronienia, opieki medycznej, bezpieczeństwa, brak dozoru nad wypełnianiem obowiązku szkolnego.
7. Osoba odpowiedzialna za Internet to wyznaczony przez dyrektora pracownik, sprawujący nadzór
nad korzystaniem z Internetu przez uczniów na terenie Przedszkola oraz nad bezpieczeństwem dzieci
w Internecie.
8. Osoba odpowiedzialna za Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem to wyznaczony
przez dyrektora Przedszkola pracownik sprawujący nadzór nad realizacją polityki ochrony dzieci
przed krzywdzeniem w Przedszkolu
9. Dane osobowe dziecka to wszelkie informacje umożliwiające identyfikację małoletniego.
Rozdział II
ROZPOZNAWANIE I REAGOWANIE NA OBJAWY KRZYWDZENIA DZIECI
1. Pracownicy Przedszkola w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki
ryzyka i objawy krzywdzenia małoletnich.
2. Każdy pracownik Przedszkola, który zauważy lub podejrzewa, że dziecko jest krzywdzone
zobowiązany jest zareagować, a w sytuacji koniecznej udzielić pierwszej pomocy.
3. Wszyscy pracownicy Przedszkola i inne osoby, które w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych podjęły informację o krzywdzeniu dziecka lub inne informacje z tym związane, są
zobowiązane do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym
instytucjom w ramach działań interwencyjnych.
4. Pracownicy zobowiązani są do troski o bezpieczeństwo małoletnich zgodnie ze swoimi
kompetencjami, obowiązującym prawem oraz przepisami wewnętrznymi Szkoły.
Rozdział III
3
PROCEDURY KONTROLI PRACOWNIKÓW PRZED DOPUSZCZENIEM DO PRACY
Z MAŁOLETNIMI W ZAKRESIE SPEŁNIANIA PRZEZ NICH WARUNKÓW
NIEKARALNOŚCI ZA PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ
I OBYCZAJOWOŚCI.
1. Dyrektor Przedszkola weryfikuje w Rejestrze sprawców przestępstw seksualnych każdą osobę
przed dopuszczeniem jej do pracy z dziećmi.
2. Wszyscy pracownicy, praktykanci, stażyści, wolontariusze maja obowiązek stosować Standardy
Ochrony Małoletnich.
Rozdział IV
ZASADY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZNE RELACJE MIĘDZY MAŁOLETNIMI
A PERSONELEM
Zasady bezpiecznych relacji z małoletnim określają, jakie zachowania i praktyki są niedozwolone
w pracy z dziećmi. Zasady bezpiecznych relacji są dostosowane do realiów funkcjonowania
Przedszkola i dotyczą następujących obszarów:
1. Bezpośredni kontakt z małoletnim oparty jest na poszanowaniu jego intymności i godności.
Przykładowe formy takiego kontaktu, to: - pomoc w toalecie, przebieranie dzieci po zmoczeniu ubrań, pampersa,
− kontakty w zajęciach sportowo-rekreacyjnych,
− stanowcze interwencje wychowawcze prowadzone w bezpośrednim kontakcie fizycznym są
dopuszczalne w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia dotyczących, konfliktów pomiędzy
podopiecznymi (rozdzielenie zwaśnionych, przytrzymanie, obezwładnienie),
− działania z zakresu pomocy przedmedycznej (działania ratunkowe związane z udzieleniem
pierwszej pomocy),
− zagrożenie lub panika spowodowanej czynnikami zewnętrznymi (pożar, intensywne zjawiska
atmosferyczne, niebezpieczne zachowania osób trzecich itp.).
Niedopuszczalne są intencjonalne zachowania wzbudzające poczucie zagrożenia lub noszące
znamiona:
− przemocy fizycznej (np. popychanie, uderzanie, wykręcanie rąk, duszenie, kopanie, szarpanie),
− erotyzowania relacji (flirt słowny, dwuznaczny żart, zły dotyk, wyzywające spojrzenie),
− seksualizacji relacji (obcowanie płciowe i inne czynności seksualne),
2. Komunikacja werbalna z małoletnim powinna być pozbawiona akcentów wrogich, wulgarnych,
agresywnych, złośliwie ironicznych. Komunikacja nie powinna:
− wzbudzać w dziecku poczucie zagrożenia (groźby, wyzwiska, krzyk),
− obniżać i niszczyć poczucie wartości (np. wyzwiska, krzyk, negatywne ocenianie, reakcja
nieadekwatna do sytuacji, wzbudzanie poczucia winy, negowanie uczuć),
− upokarzać (publiczne wyszydzanie, naigrywanie się, ośmieszanie),
− naruszać granic (niezachowywanie odpowiedniego dystansu, obcesowość, podteksty o charakterze
erotycznym).
4
3.
Pracowników obowiązuje obiektywizm, sprawiedliwość, bezinteresowność i szacunek w
traktowaniu oraz ocenie każdego dziecka/ucznia bez względu na pochodzenie, rasę, wyznanie i
narodowość. Równe traktowanie oznacza, że niedozwolone jest:
− wyłączne skupianie uwagi na wybranych dzieciach z jednoczesnym ignorowaniem potrzeb innych,
− nieuzasadnione dawanie przywilejów tylko wybranym i pozbawianie ich pozostałych,
− nierówne i niesprawiedliwe przydzielanie zadań, nieadekwatne do możliwości i wieku,
− zwalnianie z wykonywania obowiązków w nieuzasadnionych sytuacjach,
− godzenie się, brak reakcji na nieformalną hierarchię grupową,
− dominacja w grupie przez negatywne jednostki, ustalanie przez nie i wdrażanie nieformalnych
zasad,
− przyzwolenie na wykorzystywanie młodszych i słabszych wychowanków przez silniejszych.
4. Kontakty bezpośrednie i online z małoletnim poza przedszkolem powinny być:
− ściśle powiązane z wykonywaniem obowiązków służbowych, opiekuńczo-wychowawczych (np.
towarzyszenie w realizowanych poza szkołą ważnych dla małoletniego wydarzeniach wymagających
wsparcia osoby dorosłej, zorganizowane przez szkołę wyjazdowe formy itd.),
− dokumentowane (zapisy w dokumentacji pracy wychowawczej, możliwość wykonania
kopii/wydruku korespondencji mailowej, SMS-owej, zapisów na portalach społecznościowych),
− odbywać się w miarę możliwości z wykorzystaniem sprzętu szkolnego,
− niedopuszczalne jest utrzymywanie takich kontaktów celem zaspokojenia przez dorosłego własnych
potrzeb społecznych lub emocjonalnych, namawiania do zachowań niezgodnych z prawem, dających
poczucie bycia faworyzowanym, wyróżnianym.
5. Transport, przemieszczanie się i warunki noclegowe:
− dzieci w przypadku nagłego zachorowania mogą być odbierani z przedszkola jedynie przez
rodziców/opiekunów lub osoby przez nich upoważnione,
− organizacja transportu, noclegu poza przedszkolem powinna być uzasadniona (np. wyjazd na
wycieczkę szkolną lub inne wydarzenia organizowane przez zespół),
− opieka nad dziećmi w sytuacjach wyjazdowych powinna być zgodna z przepisami o organizacji
wyjazdów i wycieczek szkolnych,
6. Dyscyplinowanie małoletniego definiowane jako narzędzie „informacji zwrotnej" komunikujące
dzieciom, że ich postawa w danej sytuacji nie jest właściwa, sprzeczna z oczekiwaniami i/lub
nieefektywna wiąże się ze stawianiem granic, kształtowaniem trwałego system wartości, adekwatnego
poziomu samooceny oraz umiejętności podejmowania trafnych decyzji. Niedopuszczalne są wszelkie
formy dyscyplinowania mające na celu upokorzenie, poniżenie oparte na wykorzystywaniu przewagi:
− fizycznej (agresja, stosowanie kar fizycznych, środków przymusu bezpośredniego, krępowanie,
izolowanie, uniemożliwianie realizacji podstawowych potrzeb fizjologicznych; pozbawianie snu,
pokarmu, ekspozycja na zimno, ciepło itp.; prace fizyczne nieadekwatne do możliwości, dopuszczanie
się zachowań o charakterze seksualnym),
− psychicznej (dominacja poprzez krzyk, groźby, naruszanie poczucia własnej wartości, lekceważenie
potrzeb psychicznych np. bezpieczeństwa, przynależności, miłości, symulacje wzbudzające strach
i obawy o życie własne i rodziny).
5
7. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci mają prawo do wszelkich informacji na temat funkcjonowania
ucznia na terenie Przedszkola, w trakcie wycieczek i innych wydarzeń organizowanych przez szkołę.
Informacje na temat dziecka udzielane są jedynie jego rodzicom lub opiekunom prawnym.
Rozdział V
ZASADY I PROCEDURY PODEJMOWANIA INTERWENCJI W SYTUACJI
PODEJRZENIA KRZYWDZENIA MAŁOLETNIEGO LUB POSIADANIA INFORMACJI
O KRZYWDZENIU MAŁOLETNEGO
1. Zakres zadań poszczególnych pracowników Przedszkola w przypadku podejrzenia lub
uzyskania informacji, że małoletni uczeń jest krzywdzony:
a)Dyrektor Przedszkola:
− Przyjmuje zgłoszenie o krzywdzeniu lub podejrzeniu krzywdzenia małoletniego.
− Bierze udział w rozmowie z rodzicami lub opiekunami prawnymi.
− W sytuacjach podejrzenia przemocy domowej wobec małoletniego podejmuje decyzję
o uruchomieniu procedury „ Niebieska Karta”.
− W przypadku, gdy małoletni doświadcza przemocy domowej lub jeżeli rodzice/opiekunowie prawni
odmawiają współpracy z przedszkolem składa wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu lub
zawiadamia policję lub prokuraturę o podejrzeniu przestępstwa.
− W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia małoletniego zawiadamia policję.
− W sytuacji gdy sprawcą przemocy jest osoba dorosła spoza rodziny zawiadamia policję.
− W przypadku, gdy sprawcą przemocy jest nieletni a wcześniejsze metody postępowania szkolnego
okazały się nieskuteczne zawiadamia sąd.
− Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla małoletniego.
− Prowadzi nadzór nad prowadzeniem przypadku ucznia krzywdzonego.
− Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań np. ułatwia konsultacje trudnych spraw ze
specjalistami, organizuje szkolenia w zakresie reagowania na przemoc wobec małoletnich.
− Uzyskuje od rodziców i opiekunów informacje zwrotne na temat realizacji w szkole Standardów
ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
b) Pedagog i psycholog:
− Przyjmuje i odnotowuje sprawę zgłoszenia przemocy w rodzinie.
− Diagnozuje sytuację ucznia i jego rodziny.
− Jest koordynatorem pomocy małoletniemu oraz jego rodzinie. − Przeprowadza rozmowy z
dzieckiem oraz jego rodzicami lub prawnymi opiekunami.
− Pozostaje w kontakcie z wychowawcą i dyrektorem w sprawach dotyczących dziecka.
− Pomaga pracownikom Przedszkola we właściwym postępowaniu względem ofiary przemocy.
− Informuje rodziców o możliwych kierunkach wsparcia dziecka.
− Pomaga rodzicom w zrozumieniu typowych reakcji dzieci na różnorodne sytuacje.
6
− Kieruje dziecko oraz rodziców do placówek specjalistycznych.
− Współpracuje ze specjalistami pomagającymi małoletniemu i jego rodzinie.
− Uruchamia procedurę „ Niebieskiej Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”.
− Dokumentuje podejmowane działania względem dziecka i jego rodziny (załącznik nr 1).
− Opracowuje plan wsparcia dziecku krzywdzonemu.
− Umożliwia poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych z ochroną małoletniego przed
zagrożeniami oraz pozytywnymi metodami wychowawczymi.
− Uzyskuje od rodziców i opiekunów informacje zwrotne na temat realizacji w zespole standardów
ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
− Dba o to, by na terenie Przedszkola znajdowały się powszechnie dostępne informacje o
organizacjach i instytucjach pomagających ofiarom przemocy.
c) Wychowawca:
− Przyjmuje zgłoszenie o podejrzeniu przemocy w rodzinie dziecka/ucznia, sporządza notatkę
służbową (załącznik nr 2).
− Powiadamia dyrektora Przedszkola i pedagoga.
− Uruchamia procedurę „Niebieskiej Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”.
− W przypadku, gdy uczeń ma obrażenia przeprowadza go do miejsca udzielania pomocy.
− Pozostaje w kontakcie z rodzicami dziecka/ucznia.
− Opracowuje wspólnie z pedagogiem i psychologiem plan wsparcia krzywdzonemu.
− Udziela wsparcia dziecku/uczniowi oraz monitoruje jego sytuację.
− Monitoruje zespół klasowy, by skutki przemocy nie wpływały na sytuację dziecka w przedszkolu.
− Dba o realizację treści z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki w bieżącej pracy z dziećmi.
− Dba o to, żeby rodzice znali obowiązujące w przedszkolu standardy ochrony małoletnich, zachęca
rodziców/opiekunów dzieci do angażowania się w działania na rzecz ochrony małoletnich.
− Umożliwia rodzicom/opiekunom prawnym poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych
z pozytywnymi metodami wychowawczymi oraz ochroną przed zagrożeniami.
− Uzyskuje od rodziców i opiekunów informacje zwrotne na temat realizacji w zespole standardów
ochrony małoletnich przed krzywdzeniem.
d) Nauczyciele:
− Przekazują wychowawcy i pedagogowi lub psychologowi informacje o tym, że podejrzewają
przemoc wobec dziecka/ucznia.
− Uruchamiają procedurę „Niebieskiej Karty” poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”.
− Dbają o realizację treści z zakresu bezpieczeństwa i profilaktyki w bieżącej pracy pedagogicznej
z dziećmi..
e) Niepedagogiczni pracownicy Przedszkola:
− Reagują na objawy przemocy oraz niepokojące zachowania, których mogą być świadkami.
7
− Zgłaszają obserwowane niepokojące sygnały dyrektorowi Przedszkola, pedagogowi/psychologowi
lub nauczycielom.
2. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy domowej:
− Przyjęcie informacji o podejrzeniu krzywdzenia dziecka, sporządzenie notatki służbowej.
− Jeśli osobą przyjmującą zgłoszenie jest nauczyciel to informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach
wychowawcę lub pedagoga.
− Wychowawca lub pedagog/psycholog badają okoliczności sprawy np. przeprowadzają rozmowę
z poszkodowanym (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość itd.).
− Wychowawca lub pedagog informują dyrektora Przedszkola (jeśli wymaga tego sytuacja po
zbadaniu sprawy).
− Wychowawca lub pedagog wzywa do Przedszkola rodzica, prawnego opiekuna lub osobę
z najbliższej rodziny pokrzywdzonego, której sprawa nie dotyczy.
− Pedagog/psycholog i wychowawca opracowuje plan wsparcia dziecku i rodzinie.
− Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia dyrektor, wychowawca lub
pedagog/psycholog wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub
opiekunów prawnych).
− Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznacza pracownika,
który ją przeprowadza.
− Dyrektor składa wniosek do odpowiedniej instytucji:
• W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dyrektor powiadamia policję lub prokuraturę.
• W przypadku zaniedbywania dziecka, poniżania, upokarzania, ośmieszania dziecka, wciągania
dziecka w konflikt dorosłych, manipulowania nim dyrektor powiadamia sąd lub zespół
interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy ze strony
pracownika Przedszkola:
− Osoba podejrzewająca krzywdzenie dziecka w zespole zgłasza problem dyrektorowi.
− Dyrektor podejmuje działania w celu zbadania sprawy: rozmowa z dzieckiem, rozmowa
z pracownikiem na temat podejrzenia krzywdzenia, rozmowa z pracownikami Przedszkola na temat
zdarzenia, obserwacja pracownika itd.
− Dyrektor powiadamia rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
− Dyrektor Przedszkola po potwierdzeniu informacji podejmuje działania zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa ogólnego i prawa pracy, stosuje karę porządkową, powiadamia prokuraturę lub
kieruje sprawę do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.
− W przypadku, gdy podejrzenie krzywdzenia zgłaszają rodzice lub opiekunowie prawni dziecka
dyrektor lub pedagog/psycholog mogą zaproponować zdiagnozowanie zgłaszanego podejrzenia
w zewnętrznej bezstronnej instytucji. Ze spotkania z rodzicami sporządza się notatkę.
− Jeśli osobą przyjmującą zgłoszenie dziecka o łamaniu jego praw jest nauczyciel to informuje o
zaistniałym fakcie lub zdarzeniach, wychowawcę dziecka lub pedagoga.
8
− W zależności od sytuacji dyrektor informuje rodziców i dziecko o poczynionych ustaleniach
i możliwych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka/ucznia w przedszkolu przez rodzica
lub członka rodziny innego dziecka/ucznia:
− Osoba będąca świadkiem krzywdzenia dziecka przez rodzica lub dorosłego członka rodziny innego
ucznia zgłasza problem pedagogowi szkolnemu lub dyrektorowi Przedszkola.
− Dyrektor i pedagog przeprowadzają rozmowę z wyżej wymienionymi osobami na temat zdarzenia,
pouczają i podają możliwe sposoby rozwiązania sytuacji.
− O zaistniałym fakcie krzywdzenia dziecka oraz o rozmowie przeprowadzonej przez dyrektora i
pedagoga lub psychologa z rodzicem lub członkiem rodziny innego dziecka, który dokonał
krzywdzenia, zostają powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie tego dziecka.
− Krzywdzonemu dziecku zostaje udzielone wsparcie wychowawcy, pedagoga i psychologa.
− W przypadku, gdy sytuacja powtórzy się, dyrektor Przedszkola powiadamia o tym fakcie policję.
5. Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia dziecka/ucznia przez innych małoletnich:
− Bezpośrednia, natychmiastowa reakcja nauczycieli i pracowników Przedszkola na akty agresji i
przemocy, przerwanie agresji lub przemocy.
− Rozmowa nauczyciela z ofiarą i sprawcą przemocy, nakłonienie sprawcy do zadośćuczynienia.
− Jeżeli stan dziecka wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub życia dyrektor lub inny pracownik
Przedszkola wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub opiekunów
prawnych).
− Jeżeli akty agresji i przemocy nie są incydentalne wychowawca lub pedagog przeprowadzają
rozmowę z krzywdzonym dzieckiem (gdzie, kiedy dochodzi do zdarzeń, jaka jest ich częstotliwość
itd.), rozmawiają ze sprawcą/sprawcami oraz z ewentualnymi świadkami.
− Wychowawca lub pedagog zawiadamia lub wzywa do Przedszkola rodziców/opiekunów prawnych
krzywdzonego dziecka/ucznia i sprawcy/sprawców (jeśli, wymaga tego sytuacja po ustaleniu
okoliczności zdarzenia).
− Małoletniemu będącemu ofiarą przemocy zapewnia się pomoc psychologiczno-pedagogiczną
zgodnie z jego potrzebami.
− Małoletniego będącego sprawcą przemocy obejmuje się stałą opieką i kontrolą wychowawcy lub
pedagoga/psychologa.
− Z uczniami, którzy byli świadkami przemocy (jeśli wymaga tego sytuacja) nauczyciel omawia
przebieg zdarzenia ukierunkowując rozmowę na to, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach, jak
reagować na krzywdzenie i komu zgłaszać, gdy dochodzi do takiego krzywdzenia. Jeśli problem
dotyczy danej klasy/grupy wychowawca lub pedagog przeprowadzają dodatkowe zajęcia dotyczące
przemocy i radzenia sobie z agresją oraz rozwiązywaniem konfliktów. Działania koordynuje
i monitoruje wychowawca lub pedagog/psycholog.
− W przypadku, gdy sprawca agresji/przemocy jest nieznany, dyrektor, wychowawca lub pedagog po
rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/opiekunów prawnych poszkodowanego ucznia o możliwości
zawiadomienia policji lub sam zawiadamia policję.
6. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy:
9
− Nauczyciel lub inna osoba posiadająca wiedzę o zdarzeniu informuje o tym fakcie wychowawcę,
pedagoga lub dyrektora Przedszkola.
− Osoba, której zgłoszono zdarzenie zobowiązana jest:
• wyjaśnić zdarzenie i ewentualnie ustalić sprawcę,
• porozmawiać z poszkodowanym dzieckiem (zapewnić wsparcie psychiczne, poradę),
• porozmawiać ze sprawcą, ustalić okoliczności zajścia, zobowiązać ucznia do zaprzestania takiego
postępowania i usunięcia materiałów z sieci,
• powiadomić opiekunów poszkodowanego dziecka o zdarzeniu,
• powiadomić opiekunów sprawcy o zajściu, omówić z nimi zachowanie dziecka,
• zaproponować pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom (poszkodowany, sprawca), jeżeli jest
taka potrzeba.
− W przypadku, gdy sprawca nie stosuje się do ustaleń i jeśli dziecko jest nadal krzywdzone dyrektor
podejmuje stosowne działania prawne.
− W przypadku, gdy sprawca cyberprzemocy jest nieznany, dyrektor, wychowawca lub pedagog po
rozpoznaniu sprawy informuje rodziców/ opiekunów prawnych poszkodowanego dziecka o
możliwości zawiadomienia policji.
7. Procedura postępowania wobec ucznia z zaburzeniami psychicznymi, który zachowuje się
agresywnie w stosunku do innych lub siebie:
− Nauczyciel zostawia klasę/grupę pod opieką innego nauczyciela lub pracownika Przedszkola i
zaprowadza ucznia do pedagoga/psychologa lub pielęgniarki.
− Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klas/grupy.
− Wychowawca lub pedagog po zbadaniu okoliczności zdarzenia informuje dyrektora Przedszkola
(jeśli sytuacja tego wymaga).
− Jeśli stan zdrowia dziecka lub dzieci wskazuje na zagrożenie zdrowia lub życia dyrektor lub inny
pracownik Przedszkola wzywa pomoc medyczną (po wcześniejszym powiadomieniu rodziców lub
opiekunów prawnych).
− Wychowawca klasy/grupy lub pedagog/psycholog przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym
dzieckiem, sprawcą oraz ewentualnymi świadkami.
− W razie potrzeby wychowawca klasy/grupy lub pedagog zawiadamia i wzywa do Przedszkola
rodziców (prawnych opiekunów) chorego dziecka i poszkodowanego.
− Jeśli rodzice/opiekunowie prawni współpracują z przedszkolem ustala się działania wobec chorego
dziecka, wobec poszkodowanego dziecka ustala się formy wsparcia dostosowane do jego potrzeb
i sytuacji.
− Działania koordynuje i monitoruje wychowawca lub pedagog szkolny.
− Jeśli rodzice/opiekunowie prawni nie współpracują z przedszkolem lub podjęte działania są
nieskuteczne, a akty agresji są częste dyrektor Przedszkola powiadamia sąd.
Rozdział VI
10
PROCEDURA SKŁADANIA ZAWIADOMIENIA O PODEJRZENIU POPEŁNIENIA
PRZESTĘPSTWA NA SZKODĘ MAŁOLETNIEGO ORAZ ZAWIADOMIENIA SĄDU
OPIEKUŃCZEGO
W przypadku uzyskania informacji, że dziecko, jest ofiarą przemocy w rodzinie, należy podjąć
następujące kroki:
1. Nauczyciel powinien sporządzić notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację wychowawcy
pedagogowi szkolnemu/dyrektorowi Przedszkola.
2. Pedagog powinien przeprowadzić rozmowę z dzieckiem w celu potwierdzenia faktu krzywdzenia,
poinformować go o tym, jakie działania jest zobowiązany podjąć i upewnić się, że dziecko będzie w
dotychczasowym miejscu zamieszkania bezpieczne na czas prowadzonych działań. Następnie pedagog
wzywa do Przedszkola rodziców/opiekunów prawnych, przeprowadza z nimi rozmowę, informuje o
zamiarze podjęcia określonych działań i przedstawia propozycję ustalenia planu bezpieczeństwa.
3. Pedagog szkolny sporządza opis sytuacji szkolnej i rodzinnej dziecka na podstawie rozmów z
dzieckiem, nauczycielami, wychowawcą i rodzicami oraz plan bezpieczeństwa (pomocy dziecku),
który uwzględniałby sposoby zapewnienia dziecku bezpieczeństwa oraz opis wsparcia, jakie
przedszkole może mu zaoferować, a także informację o specjalistycznych palcówkach pomocy
dziecku, jeżeli istnieje taka potrzeba.
4. Pedagog przedszkolny ustala z rodzicami/opiekunami prawnymi plan bezpieczeństwa (pomocy
dziecku) poprzez określenie sposobu powstrzymania przemocy ze strony dorosłych wobec dziecka i
zobowiązanie do skonsultowania sprawcy przemocy z psychologiem. Ponadto ustala harmonogram
kontaktów z osobami i instytucjami wspierającymi rodzinę w sytuacji przemocy wobec dziecka.
5. Dyrektor informuje o obowiązkach Przedszkola zgłaszania do prokuratury oraz do sądu rodzinnego
i nieletnich przemocy wobec małoletniego.
6. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przedszkole,
dyrektor Przedszkola niezwłocznie składa zawiadomienie o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury
lub wniosek o wgląd w sytuację rodziny do sądu rodzinnego i nieletnich. Dalszy tok postępowania
leży w kompetencji tych instytucji.
Rozdział VII
ZASADY UDOSTĘPNIANIA PRACOWNIKOM, MAŁOLETNIM I ICH
RODZICOM/OPIEKUNOM STANDARDÓW DO ZAZNAJOMIENIA I STOSOWANIA
1. Standardy ochrony dzieci są udostępniane pracownikom Przedszkola, dzieciom i ich opiekunom na
żądanie.
2. Standardy są zamieszczone na stronie internetowej Przedszkola pod adresem
www.przedszkole.zegiestow.pl
.
3. Każdy pracownik ma obowiązek zapoznać się z standardami po zawarciu umowy o pracę.
4. Zapoznanie się z standardami pracownicy Przedszkola potwierdzają podpisem.
5. Rodzice/opiekunowie małoletnich zapoznawani są standardami na początku roku szkolnego.
11
Rozdział VIII
WYMOGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNYCH RELACJI MIĘDZY MAŁOLETNIMI,
A W SZCZEGÓLNOŚCI ZACHOWAŃ NIEDOZWOLONYCH
1. Naczelną zasadą relacji między małoletnimi jest postępowanie z szacunkiem, przy uwzględnianiu
godności i potrzeb wszystkich małoletnich. Niedopuszczalne jest stosowanie przemocy wobec innego
dziecka w jakiejkolwiek formie.
2.Dzieciom nie wolno używać przemocy, znęcać się nad dziećmi słabszymi, używać wulgarnego,
obraźliwego języka.
3. Dzieciom nie wolno wzajemnie się zawstydzać, upokarzać, lekceważyć i obrażać. Nie wolno
krzyczeć na innych małoletnich.
4. Dzieci powinni szanować prawo innych dzieci do prywatności.
5. Dzieciom nie wolno używać wulgarnych słów, gestów i żartów, czynić obraźliwych uwag,
nawiązywać w wypowiedziach do aktywności bądź atrakcyjności seksualnej oraz wykorzystywać
wobec innych dzieci przewagi fizycznej (zastraszanie, przymuszanie, groźby).
6.
Dzieciom nie wolno utrwalać wizerunku innych dzieci (filmowanie, nagrywanie głosu,
fotografowanie) w sytuacji, gdy nie wyrazili oni na to zgody i w sytuacjach, które mogą ich
zawstydzić lub obrazić.
7. Dzieciom nie wolno proponować kolegom alkoholu, wyrobów tytoniowych ani nielegalnych
substancji, a także używać ich w obecności innych dzieci.
Rozdział IX
PROCEDURY OCHRONY DZIECI PRZED TREŚCIAMI SZKODLIWYMI W INTERNECIE
ORAZ UTRWALONYMI W INNEJ FORMIE
1. Infrastruktura sieciowa Przedszkola umożliwia dostęp do Internetu zarówno pracownikom, jak i
dzieciom w czasie zajęć.
2.
Rozwiązania organizacyjne na poziomie Przedszkola bazują na aktualnych standardach
bezpieczeństwa.
3. Wyznaczona jest osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo sieci w instytucji. Do obowiązków tej
osoby należą działania według poniższych procedur:
− Zabezpieczenie sieci internetowej Przedszkola przed niebezpiecznymi treściami poprzez instalację
oprogramowania.
− Aktualizowanie oprogramowania w miarę potrzeb.
− Okresowe sprawdzanie, czy na komputerach ze swobodnym dostępem do Internetu nie znajdują się
niebezpieczne treści. W przypadku znalezienia niebezpiecznych treści wyznaczony pracownik stara
się ustalić, kto korzystał z komputera w czasie ich wprowadzenia.
3. Przedszkole zapewnia stały dostęp do materiałów edukacyjnych dotyczących bezpiecznego
korzystania z Internetu przy komputerach, z których możliwy jest swobodny dostęp do sieci.
12
Rozdział X
ZASADY USTALANIA PLANU WSPARCIA MAŁOLETNIEGO PO UJAWNIENIU
KRZYWDZENIA
1. Rozpoznanie sygnałów wskazujących na krzywdzenie małoletniego.
− Zdobycie wiedzy o krzywdzeniu dziecka.
− Prezentowanie odpowiedzialnej postawy za dzieci i gotowość do reagowania w sytuacji zagrożenia
ich dobra.
2. Sprawdzanie sygnałów poprzez zbieranie dodatkowych informacji.
− W przypadku dostrzeżenia sygnałów przez przedszkole należy je zweryfikować, zbierając
informacje pochodzące od innych pracowników Przedszkola oraz zawarte w dokumentacji.
− Pedagog przedszkolny zbiera informacje i koordynuje działania zmierzające do pomocy dziecku w
przedszkolu oraz współpracuje z innymi instytucjami i osobami, np. kuratorem sądowym,
pracownikiem socjalnym, dzielnicowym.
− Nauczyciel wychowania przedszkolnego, pielęgniarka zwracają uwagę na ślady pobicia dziecka,
niechęć dziecka do rozbierania się, oznaki bólu przy poruszaniu się itp.
− Wychowawcy i nauczyciele obserwują zaburzone zachowanie dziecka, które może być skutkiem
krzywdzenia.
− Dokumentacja przedszkolna zawiera informacje o nieobecnościach dziecka, adnotacje o
zachowaniu ucznia.
− W razie potrzeby nawiązuje się kontakt z pracownikami innych służb i instytucji zajmujących się
dzieckiem i jego rodziną w celu sprawdzenia posiadanych informacji.
3. Potwierdzenie sygnałów z innych źródeł. W celu zweryfikowania podejrzeń, że dziecko jest
krzywdzone, należy przeprowadzić rozmowy z osobami z jego otoczenia: rodzicami, rodzeństwem
i nauczycielami rodzeństwa.
4. Analiza zebranych informacji – diagnoza problemu krzywdzenia dziecka. Po zebraniu i analizie
informacji należy ocenić zagrożenia i możliwości wsparcia dla dziecka.
5. Zaplanowanie i przeprowadzenie interwencji w przypadku potwierdzenia krzywdzenia dziecka.
Procedury postępowania zostały opisane w rozdziale V.
6. Działania prawne. Działania prawne polegają na zgłoszeniu sprawy policji, prokuraturze sądowi lub
zespołowi interdyscyplinarnemu w zależności od sytuacji opisanych w rozdziale VI.
7. Zadania Przedszkola w pomocy dziecku krzywdzonemu:
− Zauważenie sygnałów krzywdzenia i zainicjowanie działań interwencyjnych we współpracy z
innym służbami działającymi w lokalnym systemie pomocy.
− Podjęcie współpracy z rodzicami w celu powstrzymania krzywdzenia dziecka i rozwiązywania jego
problemów.
− W uzasadnionych przypadkach podjęcie działań prawnych (zawiadomienie sądu rodzinnego, policji
lub prokuratury).
− Objęcie dziecka na terenie Przedszkola konieczną pomocą w realizowaniu przez nie zadań
szkolnych i budowaniu pozytywnych relacji z dorosłymi i rówieśnikami.
13
− Korygowanie zaburzenia zachowania dziecka w ramach codziennej pracy wychowawców i
nauczycieli.
Rozdział XI
MONITORING STOSOWANIA STANDARDÓW
1. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie realizacji standardów ochrony małoletnich jest pedagog
przedszkolny.
2. Pedagog odbiera zgłoszenia dotyczące problemów związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa
dzieci; reaguje na te zgłoszenia, konsultuje w miarę potrzeb z innymi podmiotami; w uzasadnionych
przypadkach może zgłaszać sprawy odpowiednim służbom (MOPS, policja, sąd rodzinny,
przewodniczący Przedszkola interdyscyplinarnego, prokuratura).
3. Pedagog i psycholog szkolny na bieżąco zbiera opinie rodziców, prawnych opiekunów i dzieci o
rezultatach realizacji polityki (skargi, wnioski, uwagi, informacje pozyskane w trakcie rozmów z
dziećmi, rodzicami i opiekunami). Korzysta w analizie i ocenie z informacji wychowawców;
nauczycieli; informacji pozyskanych ze środowiska lokalnego i instytucji współpracujących z
przedszkolem.
4. Pedagog przedszkolny okresowo przeprowadza diagnozę dotyczącą problematyki przemocy i
zagrożeń.
5. Pracownicy Przedszkola, rodzice, uczniowie mogą proponować zmiany w standardach ochrony
małoletnich oraz wskazywać na naruszenia w przedszkolu ustalonych zapisów.
6. Dyrektor wprowadza niezbędne zmiany i ogłasza pracownikom Przedszkola nowe brzmienie
standardów ochrony małoletnich.
Rozdział XI
PRZEPISY KOŃCOWE
Standardy ochrony małoletnich wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
14
Załącznik nr 1
KARTA INTERWENCJI
1. Imię i nazwisko dziecka, klasa
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..
2. Przyczyna interwencji (forma krzywdzenia)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3. Osoba zawiadamiająca o podejrzeniu krzywdzenia
………………………………………………………… data …………………………………………..
4. Opis działań podjętych przez pedagoga, wychowawcę lub innego pracownika. Data Działanie
5. Spotkania z opiekunami dziecka. Data Działanie
6. Forma podjętej interwencji:
a) Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
b) Wniosek o wgląd w sytuację dziecka.
c) Inny rodzaj interwencji
Jaki?..........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
..…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………
7. Dane dotyczące interwencji (nazwa organu, do którego zgłoszono interwencje, data)
……………………………………………………………………………………………………………
……………..……………………………………………………………………………………………..
8. Wyniki interwencji: działania organów wymiaru sprawiedliwości, jeśli szkoła je uzyskała, działania
Przedszkola, działania rodziców.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Podpis pracownika
15
Załącznik nr 2
Notatka ze zdarzenia
Imię nazwisko dziecka, klasa
Żegiestów, ……………………….
……………………………………………………………………………………………..
Opis sytuacji, zdarzenia:
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….……………………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
…………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………..
……………………………………………….
Podpis nauczyciela
16

Nasze Grupy

Grupa I

Grupa II