• Czcionka:
 • A
 • A+
 • A++
 • zresetuj wielkość interlinii
 • wĹ‚Ä…cz wiÄ™kszÄ… interlinie+
 • Kontrast:
 • wĹ‚acz kontrast
 • wyĹ‚acz kontrast
 • Mapa strony:
 • mapa strony

Deklaracja dostępności

Przedszkole w Żegiestowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkole w Żegiestowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  część plików PDF nie jest dostępnych cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
 • część opublikowanych infografik nie posiada opisu alternatywnego lub opisy skonstruowane są niepoprawnie,
 •  część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są one jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
 • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku, brak wyróżnienia wizualnego linków na części stron, występują puste linki,
 • część pól w formularzach nie jest poprawnie, jednoznacznie zaetykietowana,
 •  w serwisie występują tabele prezentujące dane bez tytułów i podsumowań,
 • niektóre tabele prezentujące dane nie mają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • nagłówki na części stron nie są przypisane do odpowiednich elementów i w odpowiedniej kolejności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Przedszkola w Żegiestowie.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 471 72 81

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola w Żegiestowie
 • Adres: Żegiestów 77A, 33-370 Muszyna
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 18 471 72 81

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole w Żegiestowie, Żegiestów 77A, 33-370 Muszyna

Do budynku Przedszkola prowadzą cztery wejścia bez podjazdu dla niepełnosprawnych.
Na terenie Przedszkola nie ma miejsc parkingowych.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
W budynku na każdym poziomie znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind.
W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brailla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Podmiot nie zapewnia informacji na temat rozkładu pomieszczeń, z wyjątkiem umieszczonego w widocznym miejscu na korytarzach, planu ewakuacyjnego.
Podmiot nie zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji. Posiada natomiast informację o kierunkach i drogach ewakuacji w formie wizualnej oraz drzwi przeciwogniowe i przeciwdymowe. Placówka posiada procedury ewakuacyjne i przeszkolonych w tym zakresie pracowników.

Nasze Grupy

Grupa I

Grupa II