Rozwój przez zabawę

Kreatywni opiekunowie
Nowoczesne, bezpieczne zabawki

Bezpieczeństwo dzieci

Wydzielone pomieszczenia
Ogrodzony teren

Koniec z nudą

Dwa place zabaw, boisko i łąka
Bogato wyposażone sale

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Regulamin rekrutacji
do Przedszkola w Żegiestowie
na rok szkolny 2020/2021

Do pobrania: Deklaracja, Regulamin rekrutacji, Wniosek


Podstawa prawna:
1. Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. ( Dz. U z 2017r., poz. 59).
2. Rozporządzenie MEN z dnia 27 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. U z 2017r., poz.649).
3. Zarządzenie nr 3/2018 Organu prowadzącego w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów, w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej w Żegiestowie określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

Rozdział I
Zasady postępowania rekrutacyjnego
§ 1
1. Rodzice dzieci już uczęszczających do Przedszkola w Żegiestowie składają w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w/w Przedszkolu.
2. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca.
3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko 2,5 letnie.
4. Rodzic kandydata do przedszkola składa wniosek o przyjęcie dziecka do jednego wybranego przedszkola. We wniosku rodzic może wskazać dwa kolejne przedszkola jako placówki drugiego wyboru.
5. Złożone w przedszkolu wnioski rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola drugiego wyboru dyrektor przedszkola przekazuje właściwym placówkom.
6. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych i zgłaszających się.
7. Dane osobowe dzieci zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
8. Dane dzieci nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem

Rozdział II
Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola
§ 2
1. Do Przedszkola w Żegiestowie w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna.
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek o którym mowa w ust. 1 niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:
I ETAP REKRUTACYJNY
a. wielodzietność rodziny dziecka (oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci)
b. niepełnosprawność dziecka
c. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
d. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
e. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
f. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie ( oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, ze osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem)
g. objęcie dziecka pieczą zastępczą
3. Kryteria o których mowa w ust. 2 mają jednakową wartość.
II ETAP REKRUTACYJNY
4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal będzie dysponowało wolnymi miejscami na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę dodatkowe kryteria, wynikające z Zarządzenia Organu prowadzącego Przedszkole w Żegiestowie nr 3/ 2018r.

L.p Kryterium Liczba punktów
1 Dziecko, którego rodzic pracuje i samotnie go wychowuje 5
2 Dziecko, którego oboje rodzice pracują / studiują w systemie
stacjonarnym
4
3 Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin dziennie 3
4 Kontynuacja edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu przez
rodzeństwo kandydata ubiegającego się o przyjęcie
2


§3
1. Dzieci zamieszkałe poza terenem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna mogą być przyjęte do publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
2. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza terenem Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z powyższymi zasadami.

§4
Postępowanie uzupełniające
Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające (rekrutację) na zasadach opisanych wyżej.

Rozdział III
Harmonogram rekrutacji
§ 5
Poszczególne etapy postępowania rekrutacyjnego będą odbywały się w
następujących terminach:

Lp. Rodzaj czynności Termin Termin
w postępowaniu w postępowaniu
rekrutacyjnym uzupełniającym
1 Złożenie wniosku o przyjecie do przedszkola
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnienie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym
1-31 marca 2020 4-5 maja 2020
2 Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną
wniosków o przyjecie do przedszkola
i dokumentów potwierdzających spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej
czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7
ustawy o systemie oświaty
1-7 kwietnia 2020 8-11 maja 2020
3 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych
10 kwietnia 2020 18 maja 2020
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego
oświadczenia
18-21 kwietnia 2020 22-25 maja 2020
5 Podanie do publicznej wiadomości przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
25 kwietnia 2020 30 maja 2020


Rozdział IV
Tryb pracy Komisji Rekrutacyjnej
§ 6
1. Komisję Rekrutacyjną powołuje dyrektor Przedszkola i wyznacza jej przewodniczącego.
2. W skład komisji rekrutacyjnej wraz z przewodniczącym wchodzi 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej.
3. Prace Komisji Rekrutacyjnej są prowadzone jeżeli w posiedzeniu bierze udział 2/3 osób wchodzących w jej skład.
4. W pierwszym etapie Komisja Rekrutacyjna dokonuje wstępnej analizy złożonych wniosków w celu zapewnienia miejsc w przedszkolu dla dzieci spełniających kryteria określone w § 2 ust. 2 lit. od a do g.
5. W drugim etapie Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu dzieci do przedszkola w ramach posiadanych miejsc spełniających dodatkowe kryteria określone w § 2 ust. 4.
6. W przypadku zaistnienia sytuacji spornej lub wątpliwej Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu ma prawo podjęcia decyzji w drodze głosowania . Poszczególni członkowie Komisji dysponują jednym głosem. W przypadku, gdy głosowanie nie przyniesie rozstrzygnięcia – decydujący głos należy do przewodniczącego Komisji.
7. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół zawierający w szczególności: datę posiedzenia komisji, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu a także informację o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie Komisji Rekrutacyjnej.
8. Komisja Rekrutacyjna ustala wyniki postępowania rekrutacyjnego i podaje do publicznej wiadomości :
1) listy dzieci zakwalifikowanych i dzieci niezakwalifikowanych
2) ustala i podaje do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
9. Listy o których mowa w § 6 ust. 8 pkt 1,2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie Przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska dzieci uszeregowane w kolejności alfabetycznej.
10. Dzień podania do publicznej wiadomości listy o której mowa w § 6 ust. 8 jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej.

Rozdział VI
Zadania przewodniczącego i członków Komisji Rekrutacyjnej oraz dyrektora przedszkola w procesie rekrutacji
§ 7
1. Do zadań przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) pobranie wykazu złożonych wniosków i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami od dyrektora przedszkola
2) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń komisji, wyznaczanie jej dat i godzin zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego regulaminu.
3) prowadzenie prac Komisji w czasie każdego posiedzenia z uwzględnieniem następujących czynności:
a) wyznaczenie protokolanta
b) zapoznanie i podpisanie przez członków Komisji Rekrutacyjnej zobowiązań zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
c) zapoznanie z wykazami wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkola
d) zapoznanie z zasadami rekrutacji dzieci do przedszkola
e) kierowanie rozpatrywaniem przez Komisję wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego przez rodziców
f) nadzorowanie pod względem merytorycznym prawidłowości sporządzania dokumentacji przez Komisję, a w tym składania podpisów przez członków Komisji, protokołowania posiedzenia w czasie jego trwania , sporządzenia list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej
4) może żądać od rodziców dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie przez niego wyznaczonym.
5) może zwoływać komisji poza ustalonymi dniami godzin komisji Do zadań członków Komisji Rekrutacyjnej należy:
1) sprawdzenie wszystkich dokumentów pod względem formalnym i rzeczowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na datę urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania dziecka, czas pobytu dziecka w przedszkolu, pracę rodziców , czytelność zapisów we wniosku o przyjęcie do przedszkola i innych dokumentach
2) weryfikowanie złożonych wniosków pod względem spełniania kryteriów pierwszego etapu (ustawowych) oraz wynikających z kryteriów drugiego etapu rekrutacyjnego
3) określenie liczby punktów uzyskanych przez poszczególne dzieci
4) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i sporządzenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
2. Do zadań dyrektora przedszkola należy:
1) wykonanie niezbędnych czynności związanych z ogłoszeniem rekrutacji.
2) udostępnienie regulaminu rekrutacji
3) wyjaśnienie zainteresowanym rodzicom zasad określonych w regulaminie rekrutacji
4) wydawanie i przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz przyjmowanie innych dokumentów dostarczonych przez rodziców
5) przekazanie przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej złożonych wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola z odpowiednimi załącznikami
6) rozpatrywanie odwołań od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej

Rozdział V
Tryb odwoławczy
§ 8
1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica dziecka z wnioskiem o którym mowa w § 8 ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia dziecka, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą uzyskało dziecko w postępowaniu rekrutacyjnym.
3. Rodzic dziecka może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
4. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej o którym mowa w § 8 ust. 3 w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygniecie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

do góry